Blog

Tư vấn đầu tư

Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là một quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có biển. Tuy nhiên không vì vậy mà làm giảm đi sức hấp dẫn của Quốc gia này trong các vấn đề phát triển về du lịch, văn hóa, kinh tế, chính trị. Việt Nam là…
Read more

LUẬT THUẾ

Luật về Thuế quy định các nguyên tắc, chính sách, nội quy và điều khoản  về việc xuất khẩu – nhập khẩu, quá cảnh và lưu thông hàng hóa trong Nước CHDCND Lào nhằm thúc đẩy, khuyến khích, bảo hộ sản phẩm hàng hóa và hoạt động kinh doanh trong nước, việc đầu tư, hợp…
Read more

LUẬT LAO ĐỘNG

Luật Lao động nhằm mục đích xác định các nguyên tắc, quy định và biện pháp về lao động (1), xây dựng và phát triển các kỹ năng của người lao động, bố trí công việc (2), sử dụng lao động, điều chỉnh các mối quan hệ lao động, và quản lý lao động để…
Read more

LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Doanh nghiệp quy định những nguyên tắc, luật lệ và biện pháp để thành lập, hoạt động và quản lý một doanh nghiệp tại CHDCND Lào, nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của tất cả mọi thành phần kinh tế, nhằm mở rộng lực lượng sản xuất và cải thiện…
Read more